Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – PP) apibrėžti pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai ir taisyklės, kai registruojatės į mūsų organizuojamus renginius, dalyvaujate mūsų skelbiamuose žaidimuose, įvairiose apdovanojimų akcijose.

Duomenų valdytojas
VšĮ „Idėjų grupė“ (juridinio asmens kodas 304442620, adresas Ukmergės g. 223, Vilnius).

PP nurodytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums pasiekiant mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant, kokį įrenginį naudojate. Kiekvieną kartą apsilankydami Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose, registruodamiesi į renginius, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje PP.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Mes, gerbdami Jūsų privatumą, imamės atitinkamų, teisės aktais nustatytų techninių ir organizacinių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmenys duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

Duomenų rinkimas
Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su Jumis dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra Jūsų, kaip renginio dalyvio, sutikimas.
Norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose, neprivalote teikti jokių asmens duomenų, bet tokiu atveju gali būti, kad negalėsime įtraukti Jus į renginio dalyvių sąrašą, negalėsite naudotis kitomis mūsų paslaugomis.

Registracija
Registruodamiesi ir sutikdami su renginių taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei PP, Jūs mums tiesiogiai pateikiate nurodytus duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir jų nepateikus, negalėsite naudotis paslaugomis.
Registruodamiesi patvirtinate, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateiktus Jūsų duomenis.

Tvarkomos asmens duomenų kategorijos: Vardas, pavardė; kontaktinė informacija (el. pašto adresas, mob. tel. nr. Teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, PP ir renginių taisyklės.
Šie duomenys naudojami: atpažinti Jus (kai norite atnaujinti, pakeisti savo duomenis, kai kreipiatės dėl asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.); bendravimo su Jumis tikslais (atsakymai į užklausas, pastabas, teikiant Jums svarbią informaciją); dalyvių sąrašo atvaizdavimui moteruralis.lt svetainėje – vardas, pavardė ir ekipažo (komandos) pavadinimas; varžybų rezultatų skelbimui – vardas, pavardė ir ekipažo (komandos) pavadinimas.
Neturėdami galimybės patikrinti, priimdami Jūsų duomenis, mes laikome, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su PP ir Taisyklėmis.

Naujienlaiškiai
Renginio dalyvių el. pašto adresus galime perduoti tretiesiems asmenims, partneriams, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų el. pašto adresą yra ribota ir jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais. El. paštu siunčiamų naujienų ir pasiūlymų galite bet kada atsisakyti elektroninio laiško pabaigoje paspaudę ant tam skirtos nuorodos.
Jūsų atsisakymas gauti partnerių pasiūlymus ir naujienlaiškius nesutrukdys Jums naudotis kitomis Paslaugomis.
Tvarkomos asmens duomenų kategorijos: el. pašto adresas.
Teisinis pagrindas: naujienlaiškių ir partnerių pasiūlymų gavėjai – pagrįstas interesas. Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius ir partnerių pasiūlymus.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse
Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims
Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su tam tikrais paslaugų teikėjais: įmonėmis, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, bankais/įmonėmis, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas; įmonėmis, kurios teikia specializuotą naujienlaiškių išsiuntimo paslaugą; IT paslaugų teikėjais. Visų šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; pateikiama tik ta informacija, kuri reikalinga jų paslaugų suteikimui ir jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Gali reikėti atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus, dėl procesinių veiksmų, teisminių ginčų ir (arba) valstybinių ir vyriausybinių institucijų reikalavimų. Informaciją apie Jus taip pat galime atskleisti, jei nustatysime, kad tai būtina dėl nacionalinio saugumo, įstatymų vykdymo ar kitų viešųjų interesų. Informaciją apie Jus taip pat galime atskleisti, jei tai padaryti būtina siekiant užtikrinti mūsų nuostatų ir sąlygų laikymąsi arba siekiant apsaugoti mūsų operacijas arba vartotojus. Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai reorganizacijos, bendrovių susijungimo, pardavimo ar bankroto atveju. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Asmens duomenų saugojimas
Tvarkymas atitinka teisinius reikalavimus, o tai reiškia, kad asmens informacija nėra saugoma ilgiau nei būtina tvarkymo tikslui įgyvendinti. Informacija bus pašalinta, kai nebeatitiks arba nebebus reikalinga analizei, tiesioginei rinkodarai ar tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.
Jūsų asmens duomenis saugomi pas mus: tiesioginės rinkodaros tikslais – 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos; Jūsų dalyvavimo mūsų renginiuose, projektuose, programose, žaidimuose, akcijose ir pan. – 5 metus po nuo Jūsų paskutinio dalyvavimo mūsų organizuotame renginyje (terminas skaičiuojamas nuo renginio pabaigos). Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
Naudojame protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Tais atvejais, kai tai būtina pagal atsakingų institucijų nurodymus ir/ar Jūsų Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių atsakingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, asmens duomenys gali būti saugomi Duomenų valdytojo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje PP.

Jūsų teisės
Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, Jūs turite šias teises:
Teisė žinoti – žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą;
Teisė susipažinti – susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
Teisė ištaisyti – reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
Teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“ – savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
Teisė apriboti – turite teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
Teisė perkelti – turite teisę į duomenų perkėlimą.
Duomenų valdytojas gali nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kontaktinė informacija
Jei pastebėjote šios PP neatitikimą, saugumo spragą mūsų internetinėse svetainėse ar turite kitų klausimų, susisiekite su mumis tel.: +370 613 22996, el. paštu: info@igrupe.lt

Politikos galiojimas ir pakeitimai
Ši PP peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų.
Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite šiame puslapyje.
Paskutinį kartą PP atnaujinta 2021 m. liepos 27 d.